Đăng ký đua top

Farm Me cung cấp gần 100 loại rank khác nhau, và mỗi tuần sẽ có từ 2 - 5 loại rank được mở đua.

Đăng ký đua top

  1. Đăng nhập trên Market
  2. Lựa chọn My Account - Formation
  3. Chọn tab Ranking
  4. Chọn 1 Hero & 1 Land bạn muốn sử dụng để tham gia đua top
  5. Chọn loại hình Ranking muốn tham gia
  6. Chọn Submit để xác nhận tham gia

Xem thêm: Đăng ký đua top

Bạn có thể xem thêm các thông tin tại Wiki Farm Me